O wyższości mediacji nad procesem sądowym ;)

mediator warszawa

Celem mediacji jest wsparcie uczestników w osiągnięciu porozumienia w zakresie konfliktów, jakie dzielą strony.

Jest to pośredniczenie, mające na celu pomoc stronom w osiągnięciu polubownego rozwiązania wszelkich kwestii. W następstwie takich działań, uczestnicy całkowicie unikają długiego i stresującego procesu.

Mediator, jako osoba zaufania publicznego, jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz o to, aby żadna ze Stron nie czuła się pokrzywdzona. Zatem rolą mediatora może być również, jeśli Strony wyrażą taką wolę, informowanie o obowiązujących przepisach i orzecznictwie (mediacja ewaluatywna).

To dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej – mediatora (KPC art. 183 ze zn. 4 § 2 kpc).

Co warte uwagi, to uczestnicy mediacji decydują o tym, na co mogą się zgodzić, natomiast w procesie sądowym, to Sąd wydaje wyrok na podstawie podstępowania dowodowego. Często wyrok sądu jest całkowicie odmienny od oczekiwań stron, co powoduje, że w sądzie wyższej instancji składane są apelacje od wyroku.

Pamiętać należy, że proces sądowy obarczony jest koniecznością wzywania świadków, wskazywania dowodów i ponoszenia wysokich kosztów. W sądzie można stracić wiele cennych lat życia!

W mediacji żadne dowody nie są potrzebne, a Uczestnicy nie są przesłuchiwani. Dobrowolnie wyrażają swoją wolę i określają zakres porozumienia.

Wszelkie kwestie sporne można rozwiązać w czasie dwóch – trzech spotkań. To około 2 tygodni, zamiast wielu miesięcy lub lat w procesie sądowym. Na tej podstawie przygotowywana jest ugoda, która potem jest zatwierdzana przez sąd.

Porównanie kosztów

Zgodnie z Art.183 5 Kpc, wynagrodzenie i zwrot wydatków mediatora obciąża strony, a mediator pobiera je bezpośrednio od stron. Koszty mediacji strony ponoszą solidarnie i nie ma potrzeby, aby w postępowaniu mediacyjnym brali udział pełnomocnicy stron.

Dla porównania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.0.1800 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie) Ustawa określa opłaty MINIMALNE. Wg informacji uzyskanych od klientów, mogę potwierdzić, że, prowadzenie przez adwokata sprawy np. o alimenty wynosi około 4 000 złotych płatne z góry, bez względu na wynik procesu! Koszt zadwokata w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie rozpoczyna się od 10.000 zł! Do tych kosztów zawsze należy doliczyć koszt udziału adwokata w rozprawie (500-1000 zł za każdą rozprawę). Nie zapomnijmy o tym, że koszt spotkań w kancelarii to ok 400-600 zł/godzinę).

A co się stanie, jeśli przegrasz proces w pierwszej instancji? Poniesiesz koszty adwokata drugiej strony procesu wg norm przepisanych. Ponadto, w przypadku apelacji zapłacisz dodatkowo conajmniej 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji sprawę będzie prowadził inny adwokat, zapłacisz 100% stawki minimalnej obowiązującej w pierwszej instancji.

Korzyści

Mediacje całkowicie znoszą ryzyko przegranej sprawy. Ugoda zapewnia stronom brak apelacji, co oznacza, że tak podjęte ustalenia nie zostaną zmienione.

Oznacza to, że najtańszą i najszybszą formą uzyskania porozumienia w tym zakresie są mediacje i ugody zatwierdzone przez Sąd.

Jak wynika z powyższego porównania, zatem zasadne jest, aby skierować sprawę do mediacji i zawrzeć porozumienie w zakresie satysfakcjonującym dla uczestników i nie decydować się na wyrok sądu, niekoniecznie zgodny z wolą uczestników, nie mówiąc już o kosztach procesu i adwokatów, które Strony muszą pokryć z góry, bez względu na końcowy wynik.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *